Jans uyt den Briel, Anneken – EEn groote vruecht ist int gemeyn

Een Liedeken van Anneken van Rotterdam, Na de wijse:
Vanden 48. Psalm. Ofte, Geen meerder vruecht ter werelt en is.

EEn groote vruecht ist int gemeyn
Dat douders hare kinder cleyn
In Gods vreese opuoeden
Met onderwijsing in den Heer
Neerstich voorhoudende Gods leer
Sparen daer toe geen roeden.

Hoort hoe Anneken oorlof nam
Aen haren soon te Rotterdam
Als haer de doot aenstonde:
Esaia ontfangt v testament
Wilt hooren na de reden ient
Die gaen wt mijnen monde.

Siet der Propheten wech ick gae
Apostlen Martelaren nae
Drinck mee den Kelck ter stede
Dien sy gedroncken hebben voor
Christus self trat desen wech door
Dranck oock den Kelck mede.

Desen wech zijn door gepasseert
Die Coninclijcke Priesters weert
Die vanden Oosten quamen
En zijn de tijt der eewicheyt
Ingegaen door den wech bereyt
Droncken den kelck altsamen.

Sy gingen oock door desen pat
Die dooden die daer leggen plat
Onder de Altaers behoede
Die roepen en seggen: O Heer
Du warachtighe Godt, wanneer
Wreect ghy ws Dienaers bloede.

Hier door gaende met vroom gemoet
De vierentwintich Ouders goet
Staen voor den Stoel des Heeren
Sy werpen af haer Croonen fraey
Voort Lam, en hare Herpen draey
Vallen neer Godt ter eeren.

Door dien wech gingen si gemeyn
Al diet teycken Thau hadden pleyn
In haer voorhooft ontfangen
Vercoren zijnde wt alle saet
Der menschen, en so waer tLam gaet
Volgen sy zijne gangen.

Siet dese moesten in dit dal
Drincken den bitteren Kelck al
En so watter noch faelde
Aent getal Syons des Lams Bruyt
Dat wort Jerusalem beduyt
Die van den Hemel daelde.

Waer dat ghy van een hoopken hoort
Arm ende slecht, gestoten voort
Van die werelt verschouen
Daer wilt v altijt voegen by
En waer ghy hoort dat Cruyce sy
Daer is Christus van bouen.

Vreest geen menschen, v leuen strijct
Eer dat ghy vander waerheyt wijct.
V lijf gemaect van eerde
Al ist dat ghy verlieset dat
V heeft bereyt een beter vat
God des Hemels van weerde.

Heylicht v den Heere mijn soon
En heylicht uwe wandel schoon
Met den Heere te vresen
Eert uwen Godt aen allen cant
In al de wercken uwer hant
Sijn Naem laet zijn gepresen.

Deylt me v broot die honger heeft
Met wtgestorter herten geeft
Cleet naecten sonder toeuen
Tot eeniger tijt vertrect niet
Datter tweeuout by v sy yet
Altijt zijn diet behoeuen.

Al dat v die Heere toeleet
Bouen nootdruft vant aensichts sweet
Laet Gods volc daer af leuen
En verbeyt niet tot morgen toe
V werc sal God vermeeren soe
Den segen sal hy v geuen.

Alsmen duysent vijfhondert iaer
Negenendertich schreef daer naer
Liet Anneken haer Leuen
Sy is geweest een schoon voorbeelt
Dat welc aen veel Christenen feelt
Die haer tot God begeuen.

Het Offer des Heeren

Jans uyt den Briel, Anneken – Ick hoorde die Basuyne blasen

och een ander Liedt gemaeckt by Anneken N. Op de Wyse/ Na Oostlandt wil ick varen/ &c.

Ick hoorde die Basuyne blasen/
Seer verde hoortmen haer gheschal/
In Jerusalem/ in Edom/ in Basen:
Die Boden roepen over al/
Haer gheluyt is (na mijn versinnen)
Maeckt u op totter Bruyloft bereydt/
Alle die den Coninck beminnen/
Die Poort is open/ gaet daer binnen/
Verciert u/ treckt aen dat Bruylofts Kleydt.

O Zion reyn wtghelesen/
Hebdy haer stemme niet ghehoort/
En wilt nu niet wederhoorich wesen/
Maer wilt ontfanghen des Heeren Woort/
Ghy hebt ghenade verkreghen/
Neempt het waer/ t’wert u gheseyt:
Dus maeckt u op den weghen/
Eer ghy met Babel wert verslegen/
Haest u/ haest u/ ras/ sonder verbeyt.

Dat Teycken Tau wert nu ghegheven/
So Ezechiel int neghende staet:
Die knechten Godts werden nu beschreven/
Al die volbrenghen des Heeren raet:
O Zion besluyt u Verclaerden/
U ghetal is schier vervult/
Die haer leven niet en spaerden/
Unde ghecost sijn vander Aerden/
Dat Lam betaelt voor haer den schult.

O ghy Toorn Eder vercooren/
U ghulden Roose die compt met macht/
Wilt nu u Hooft opbooren/
Siet dat ghy sijn toecompst verwacht:
Waerom wildy ander Vreemden aenhanghen/
Of ghy desen Coninck niet kryghen solt/
Dat wee heeft u bevanghen/
Und u is also banghen/
Als een Vrouwe in baren menichfolt.

Den Draeck is ghecomen opter Aerden/
En is bevanghen met grooter nijt:
Die Vrouw die’t Manneken baerden/
Is hem benomen/ des verheft hy eenen strijt/
Om teghen haer Saet te vechten:
Maer sijt goets moets/en twijfelt niet/
Die Oude bedaechde compt te rechten/
Om t’oordel te houden van syne Knechten/
Hy sal-se verlossen van al haer verdriet.

Staet op O Zion wapent u Leden/
En maeckt u totten strijdt bereyt:
Want ghy moet eenen wech betreden/
Is maer eens Menschen voetstap breyt/
Haer inganck lecht int vernederen/
Daer ghy u Erfdeel sult ontfaen:
Versaecht u niet O ghy Teederen/
Voor den Aernt met sijn Vederen/
Hy sal u met synen Clauwen slaen.

O ghy Wachters tot Sion/ siet int verren/
My dunckt ick sie dat Swaert bereyt/
Doet u Basuynen noch een scherren/
Ofter noch yemant tot Sion in rusten leyt/
Op dat-se moghen ontwaecken/
Unde vanden slaep opstaen/
Dat-se haer onschult niet en maecken/
Als die Heere sal comen ter wraecken/
Die de wederspannighen sal verslaen.

O ghy boosen aart ghy wilt niet hooren/
U eynde sal seer Jammerlijck sijn:
Die Wachters seggen’t u te vooren/
Maer ghy maeckt u onschult alle wel fijn:
Den vreede stoot ghy buyten/
U bloet sy op u Hooft/
Die Poortier begint te sluyten/
Ghy sult daer blyven buyten/
Om dat ghy die Waerheydt niet ghelooft.

O moordadich Saet/ wat gaet ghy maecken/
Gheslacht van Cain ghy brengt ter doot/
En vermoort den Onschuldighen sonder saecken/
Het wert u noch vergolden in uwen schoot:
Die Doot compt tot u te te paerden/
Wy hebben u eynde ghesien/
Dat Swaert compt over der Aerden/
Dat ghy gheslaghen ende ghedoot sult werden/
Die Helle en suldy niet ontvlien.

Den tijt is hier om te mayen/
Want die boosheydt heeft die overhandt/
Daer en is schier gheen plaets om te sayen/
Het Oncruyt vervult dat dat gantsche Lant:
Die Somer is by na voorleden/
Men hoort der Trompetten ghepijp:
Die Verachters verachten den vreden/
T’is tijt die Persse te treden/
Slaet aen u Zeyssen den Oogst is rijp.

Die Heer sal alle Vogelen een maeltijt bereyden/
Te Bosra in Edom/ so Ick las/
Van’t Vleysch der Coningen en Princen beyden/
Compt ghy Ghevoghelt‘ versaemt u ras:
Wilt u van des Landts-Heeren vleysch voeden/
So sy deden/ wert hen ghedaen/
Maer ghy oprechte Christen sijt vroom van moede/
Wacht ghy u voeten te storten bloede/
Want dit loon sullen onse Roovers ontfaen.

Verblijt u met vreuchden unde Joechen/
Speelt op u Herpen een nieuwe Liet/
Wilt u in onsen Godt verhoechen/
Ghy alle die dese wraecke voorsiet:
Die Heer compt om te betalen/
Ende te wreecken ons aller bloet:
Sijn gramschap begint te dalen/
Wy verwachten die leste Schalen/
O Bruyt gaet u Heer en Coninck te gemoet/

Staet op Jerusalem wilt u bereyden/
Ontfanckt u kinderen all‘ ghelijck/
Wilt nu u Tenten wijt uytbreyden/
Aenschouwt u Croon/ ontfangt u Rijck/
Uwen Coninck compt om te bevryden:
Sijn loon brengt hy voor hem pleyn/
Hy sal hem in u verblyden/
Wy sullen sijn glorie sien in dien tyden/
Verblijdt u O Sion met Jerusalem reyn.

Het Offer des Heeren