Jans uyt den Briel, Anneken – Ick hoorde die Basuyne blasen

och een ander Liedt gemaeckt by Anneken N. Op de Wyse/ Na Oostlandt wil ick varen/ &c.

Ick hoorde die Basuyne blasen/
Seer verde hoortmen haer gheschal/
In Jerusalem/ in Edom/ in Basen:
Die Boden roepen over al/
Haer gheluyt is (na mijn versinnen)
Maeckt u op totter Bruyloft bereydt/
Alle die den Coninck beminnen/
Die Poort is open/ gaet daer binnen/
Verciert u/ treckt aen dat Bruylofts Kleydt.

O Zion reyn wtghelesen/
Hebdy haer stemme niet ghehoort/
En wilt nu niet wederhoorich wesen/
Maer wilt ontfanghen des Heeren Woort/
Ghy hebt ghenade verkreghen/
Neempt het waer/ t’wert u gheseyt:
Dus maeckt u op den weghen/
Eer ghy met Babel wert verslegen/
Haest u/ haest u/ ras/ sonder verbeyt.

Dat Teycken Tau wert nu ghegheven/
So Ezechiel int neghende staet:
Die knechten Godts werden nu beschreven/
Al die volbrenghen des Heeren raet:
O Zion besluyt u Verclaerden/
U ghetal is schier vervult/
Die haer leven niet en spaerden/
Unde ghecost sijn vander Aerden/
Dat Lam betaelt voor haer den schult.

O ghy Toorn Eder vercooren/
U ghulden Roose die compt met macht/
Wilt nu u Hooft opbooren/
Siet dat ghy sijn toecompst verwacht:
Waerom wildy ander Vreemden aenhanghen/
Of ghy desen Coninck niet kryghen solt/
Dat wee heeft u bevanghen/
Und u is also banghen/
Als een Vrouwe in baren menichfolt.

Den Draeck is ghecomen opter Aerden/
En is bevanghen met grooter nijt:
Die Vrouw die’t Manneken baerden/
Is hem benomen/ des verheft hy eenen strijt/
Om teghen haer Saet te vechten:
Maer sijt goets moets/en twijfelt niet/
Die Oude bedaechde compt te rechten/
Om t’oordel te houden van syne Knechten/
Hy sal-se verlossen van al haer verdriet.

Staet op O Zion wapent u Leden/
En maeckt u totten strijdt bereyt:
Want ghy moet eenen wech betreden/
Is maer eens Menschen voetstap breyt/
Haer inganck lecht int vernederen/
Daer ghy u Erfdeel sult ontfaen:
Versaecht u niet O ghy Teederen/
Voor den Aernt met sijn Vederen/
Hy sal u met synen Clauwen slaen.

O ghy Wachters tot Sion/ siet int verren/
My dunckt ick sie dat Swaert bereyt/
Doet u Basuynen noch een scherren/
Ofter noch yemant tot Sion in rusten leyt/
Op dat-se moghen ontwaecken/
Unde vanden slaep opstaen/
Dat-se haer onschult niet en maecken/
Als die Heere sal comen ter wraecken/
Die de wederspannighen sal verslaen.

O ghy boosen aart ghy wilt niet hooren/
U eynde sal seer Jammerlijck sijn:
Die Wachters seggen’t u te vooren/
Maer ghy maeckt u onschult alle wel fijn:
Den vreede stoot ghy buyten/
U bloet sy op u Hooft/
Die Poortier begint te sluyten/
Ghy sult daer blyven buyten/
Om dat ghy die Waerheydt niet ghelooft.

O moordadich Saet/ wat gaet ghy maecken/
Gheslacht van Cain ghy brengt ter doot/
En vermoort den Onschuldighen sonder saecken/
Het wert u noch vergolden in uwen schoot:
Die Doot compt tot u te te paerden/
Wy hebben u eynde ghesien/
Dat Swaert compt over der Aerden/
Dat ghy gheslaghen ende ghedoot sult werden/
Die Helle en suldy niet ontvlien.

Den tijt is hier om te mayen/
Want die boosheydt heeft die overhandt/
Daer en is schier gheen plaets om te sayen/
Het Oncruyt vervult dat dat gantsche Lant:
Die Somer is by na voorleden/
Men hoort der Trompetten ghepijp:
Die Verachters verachten den vreden/
T’is tijt die Persse te treden/
Slaet aen u Zeyssen den Oogst is rijp.

Die Heer sal alle Vogelen een maeltijt bereyden/
Te Bosra in Edom/ so Ick las/
Van’t Vleysch der Coningen en Princen beyden/
Compt ghy Ghevoghelt‘ versaemt u ras:
Wilt u van des Landts-Heeren vleysch voeden/
So sy deden/ wert hen ghedaen/
Maer ghy oprechte Christen sijt vroom van moede/
Wacht ghy u voeten te storten bloede/
Want dit loon sullen onse Roovers ontfaen.

Verblijt u met vreuchden unde Joechen/
Speelt op u Herpen een nieuwe Liet/
Wilt u in onsen Godt verhoechen/
Ghy alle die dese wraecke voorsiet:
Die Heer compt om te betalen/
Ende te wreecken ons aller bloet:
Sijn gramschap begint te dalen/
Wy verwachten die leste Schalen/
O Bruyt gaet u Heer en Coninck te gemoet/

Staet op Jerusalem wilt u bereyden/
Ontfanckt u kinderen all‘ ghelijck/
Wilt nu u Tenten wijt uytbreyden/
Aenschouwt u Croon/ ontfangt u Rijck/
Uwen Coninck compt om te bevryden:
Sijn loon brengt hy voor hem pleyn/
Hy sal hem in u verblyden/
Wy sullen sijn glorie sien in dien tyden/
Verblijdt u O Sion met Jerusalem reyn.

Het Offer des Heeren

Schreibe einen Kommentar